Blog, Chưa được phân loại, David

Hàng nghìn khách hàng và những tư duy của người không có khách hàng

Kính gửi quý khách hàng

Khách hàng của chúng ta = 0

hay chúng ta có 30 000 khách hàng

Tất cả phụ thuộc vào sale

Do đó chúng ta có mối tương quan giữa tệp khách hàng =0 với tệp khách hàng 10 000 khách hàng như thế nào

Dưới đây là bài phân tích .

Kính gửi Phòng kinh doanh

CC Phòng đào tạo

CC team sale Ms Hương / Thùy và các bộ phận liên quan

 

Đầu tiên chúng ta xem xét vì sao 1 IB có khách hàng

và phân tích 1 IB không có khách hàng

Mổ xẻ vì sao IB đông khách và IB ít khách hay = 0

Mổ xẻ kinh nghiệm

Tệp data khách hàng

cách vận hành telesale

Cách vận hành chat bot

 

( Tỷ lệ khách hàng không đơn thuần là IB tốt hay ib Xấu nó hoàn toàn phụ thuộc vào cách làm )

 

 

( Còn tiếp )

 

 

Trả lời